پروژه مسکونی مهندس خاکسار

سیرجان – آذر 93– تیر 95

طراح : هیلا پزشک منش

همکار طراحی : حامد آقایی

مجری : کارفرما

کارفرما : مهندس خاکسار

متن کامل توضیحات پروژه

پروژه های مرتبط